If the revving engine of a vintage vehicle sets your heart racing then Trefin is the place to be in mid-September! Gwelliant Trefin Improvements are thrilled to announce that the now-annual Classic Car and Bike Run & Show is back on the 18th of September 2021.  This increasingly popular run and show will begin at Haverfordwest at 12 noon and the entourage will weave their way along the picturesque coastline of North Pembrokeshire to their final destination in the cottage-lined village of Trefin, where a car, bike, and vintage vehicle show will take place, followed by an evening of entertainment in The Ship Inn.  The route will include a drive along the beachfront at Broad Haven, the stunning scenery at Newgale, past the boats bobbing in Solva harbour, through historic St Davids, safely around picturesque Porthgain and up via Llanrhian before parking up in Trefin.

To show appreciation for the drivers who have not been able to show their vehicles due to the pandemic, the organisers are asking the residents of the villages listed to safely line the streets to wave the classic cars through.

This well-attended show, which was first set up by organiser and GTI member Huw Morris in 2019, is loved by both drivers who enjoy this beautiful route as well as spectators who travel from across the county to see these beautiful vintage vehicles on display.  This year, in order to hold the show safely, the cars will park in the beautiful valley below The Ship Inn, where spectators can come to admire the cars, bikes, and tractors being exhibited. The Ragna cafe and The Ship Inn will be open for refreshments for exhibitors and visitors alike.

This year, attendees are invited to stay on for an exciting evening of music to be held in The Ship Inn, Trefin – a warm and much anticipated welcome back to live events in The Ship after a long 16 months of pandemic restrictions.

If you’re a classic vehicle owner and you would like to take part in this growing event, then you are asked to contact Huw Morris via email on huwlandeg@btinternet.com to register your interest.  The show is limited to 60 vehicles and the reservations are coming in thick and fast, so register quickly to avoid disappointment!  Registration closes for the event on the 5th of September.

Gwelliant Trefin Improvements looks forward to welcoming everyone to the village.  For more events in and around Trefin, please take a look at the GTI’s newly launched website, https://www.gwellianttrefin.co.uk/.

Os yw swn injan cerbyd clasurol yn gwneud eich calon i rasio yna Trefin yw’r lle i fod yng nghanol mis Medi! Mae Gwelliant Trefin Improvements wrth eu bodd i gyhoeddi bod y Sioe Ceir a Beiciau Clasurol sydd bellach yn flynyddol yn ôl ar y 18fed o Fedi 2021. Bydd yr olyniaeth a’r sioe gynyddol boblogaidd hon yn cychwyn yn Hwlffordd am hanner dydd a bydd yr entourage yn plethu eu ffordd ar hyd arfordir prydferth Gogledd Sir Benfro i’w cyrchfan olaf ym mhentref Trefin ym min y mor.  Dyna lle y bydd y cerbydau clasurol yn cael eu arddangos cyn noson o adloniant yn Y Ship Inn.

Bydd y llwybr yn cynnwys taith ar hyd glan y traeth yn Broad Haven, y golygfeydd godidog yn Newgale, heibio’r cychod pysgota yn harbwr Solva, trwy strydiau hanesyddol Tyddewi, yn ddiogel o amgylch harbwr hardd Porthgain ac i fyny trwy Llanrhian cyn parcio yn Nhrefin.

Er mwyn dangos gwerthfawrogiad i’r gyrwyr, sydd ddim wedi gallu dangos eu cerbydau oherwydd y pandemig, mae’r trefnwyr yn gofyn i drigolion y pentrefi a gymryd i’r strydoedd yn ddiogel i chwifio llaw at y ceir clasurol wrth iddynt fynd drwodd.

Mae’r sioe hon, a fynychwyd yn dda, a sefydlwyd gyntaf gan y trefnydd ac aelod GTI Huw Morris yn 2019, yn ffefryn gyda gyrrwr sy’n mwynhau’r llwybr hyfryd hwn yn ogystal â gwylwyr sy’n teithio o bob rhan o’r Sir i weld y cerbydau clasurol golygus hyn yn cael eu harddangos. Eleni, er mwyn cynnal y sioe yn ddiogel, bydd y ceir yn parcio yn y dyffryn o dan Y Ship Inn, lle gall gwylwyr ddod i edmygu’r ceir, y beiciau a’r tractorau sy’n cael eu harddangos. Bydd caffi Ragna a The Ship Inn ar agor ar gyfer lluniaeth i arddangoswyr ac ymwelwyr.
Y flwyddyn hon, gwahoddir mynychwyr i aros ymlaen am noson gyffrous o gerddoriaeth i’w chynnal yn The Ship Inn, Trefin – y mae’n groeso nol mawr i ddigwyddiadau byw yn Y Ship ar ôl 16 mis hir o gyfyngiadau pandemig.

Os ydych chi’n berchennog cerbyd clasurol ac yr hoffech chi gymryd rhan yn y digwyddiad boblogaidd hwn, yna gofynnir i chi gysylltu â Huw Morris trwy e-bost ar huwlandeg@btinternet.com i gofrestru’ch diddordeb. Mae’r sioe wedi’i chyfyngu i 60 o gerbydau ac mae’r archebion yn dod i mewn yn gyflym, felly cofrestrwch nawr i osgoi cael eich siomi! Mae cofrestru’n cau ar gyfer y digwyddiad ar y 5ed o Fedi.

Mae Gwelliant Trefin Improvements yn edrych ymlaen at groesawu pawb i’r pentref. I gael gwybodaeth am mwy o ddigwyddiadau yn Nhrefin, edrychwch ar wefan GTI sydd newydd ei lansio, https://www.gwellianttrefin.co.uk/.